Reference

Jak a v čem program DIGIMAT pomohl? Přečtěte si, co o této spolupráci říkají naši partneři. Na nových stránkách centra INTEMAC najdete také případové studie. 

Nechejte se inspirovat …

S&K TOOLS spol. s r.o.

Do programu DIGIMAT jsme vstoupili s jasným cílem, chtěli jsme konzultovat možnosti digitalizace plánování výroby. Již na úvodní schůzce se specialistou jsme ale zjistili, že je potřeba vše pojmout více komplexně a věnovat pozornost i oblastem řízení a monitoringu výroby. Protože toto vše s plánováním výroby velmi úzce souvisí. Na začátku programu byla provedena podrobná analýza našeho výrobního procesu, od uvolnění až po ukončení výroby. Ta nám pomohla si přesně vydefinovat naše požadavky na nové informační systémy. Následně jsme do výroby zavedli prototypy dvou systémů . Na prvním testujeme efektivní sběr dat z obráběcích strojů a na druhém způsob pro rychlé volání o pomoc operátorem. Program DIGIMAT se osvědčil, a tak v blízké budoucnosti plánujeme účast ve druhém návazném projektu. Nyní budeme chtít pod vedením specialisty zrealizovat výběrová řízení na vytipované systémy pro monitoring a plánování výroby a implementovat je do výroby.

Petr Sedláček, Managing Director, S&K TOOLS spol. s r.o.

Kovo – Roalbeta s. r. o.

Úvodem je třeba říct, že program DIGIMAT značně předčil naše očekávání. Místo strohé teoretické osvěty o digitalizaci jsme získali především fundovanou podporu, která nám pomohla s výběrem vhodného MES systému, a následně i s jeho správnou implementací a nastavením souvisejících procesů. Díky aplikaci MES systému jsme nyní schopni lépe plánovat a přesně stanovit ziskovost jednotlivých zakázek. Kromě samotného MES systému jsme se dotkli i dalších témat, například zavedení nového CAD softwaru, monitoringu výroby nebo produktového portfolia. Od spolupráce s experty programu DIGIMAT si slibujeme zvýšení naší konkurenceschopnosti a díky zapojení nových technologií i nasměrování dalšího rozvoje výrobních kapacit. S tím, že vše bude nyní již podložené také přesnými daty z MES systému. Abych vše shrnula, spolupráce s odborníky DIGIMAT byla velice inspirativní, doslova nám otevřela oči a dodala nám potřebný impuls a jistotu k rozvoji naší společnosti.

Beáta Nevědělová, výkonná ředitelka, Kovo – Roalbeta s. r. o.

Při vstupu do programu DIGIMAT se společnost KRB (Kovo Roalbeta) nacházela na samotném začátku cesty vedoucí k digitální továrně. Na základě provedené vstupní analýzy jsme společně s vedením společnosti stanovili priority a cíle, které bylo reálné zvládnout v rámci programu. Ve výsledku si troufám říci, že se nám společně podařilo udělat pořádný kus práce a výrazně posunout společnost kupředu. S přehledem jsme zvládli nejen implementaci nového MES systému, ale také nastavit související procesy, vybrat nový CAD software pro konstrukci a zmonitorovat vybrané stroje. Nyní je společnost ve fázi, kdy je schopná sbírat spolehlivá data z výroby, která ji umožní lépe plánovat a nacenit zakázky, ale především ji výrazně pomohou s dalším strategickým rozhodováním. Jsem rád, že jsem mohl figurovat jako expert právě u tohoto případu programu DIGIMAT, protože všichni lidé, se kterými jsem spolupracoval, měli velkou chuť a vůli pracovat na zlepšování a posouvání firmy kupředu. Byla zde radost pracovat.

Luděk Konečný, specialista programu DIGIMAT

RYTECH KOVO S.R.O.

Vzhledem k charakteru naší kovovýroby, která je zaměřená na malé a střední série, je velice obtížné efektivně provést automatizaci výroby. Naším cílem je realokace zaměstnanců, kterých je obecně nedostatek, ze zbytečně repetitivních činností na odladění výroby a kreativní práci. Chtěli bychom dosáhnout 30% automatizace našich výrobních kapacit. V rámci programu DIGIMAT jsme získali ucelenou analýzu výroby z pohledu možné automatizace. A s ohledem na současné rozložení našeho strojního parku jsme u vybraných pracovišť společně navrhli aplikace průmyslových robotů. Roboty plánujeme využívat nejen k zakládání a manipulaci s obrobky, ale v mezičase, kdy je prováděno obrábění, je chceme využít také k dokončovacím a kontrolním operacím.

Jiří Rybák, výkonný ředitel, Rytech kovo s.r.o.

Automatizace výroby malých a středních sérií je vždy výzvou, obzvláště když je požadavek na flexibilitu a univerzálnost řešení. Pro společnost Rytech kovo jsme sestavili sérii návrhů na aplikaci průmyslových robotů pro manipulaci s obrobky, dokončovací operace a kontrolu obrobků, a to vše přímo na míru. Součástí jednotlivých návrhů byly i simulace pracovních pohybů robotů, které přímo zamezí potenciálním kolizím. Budeme rádi, pokud se klient rozhodne pokračovat v další fázi programu DIGIMAT, abychom mohli pomoci i s finální implementací navrhovaného řešení. V každém případě má nyní společnost Rytech kovo vše potřebné pro zahájení úspěšné realizace navrhnutého řešení, držíme palce.

Aleš Pochylý, specialista programu DIGIMAT

IN-EKO TEAM s.r.o.

Spolu­práce s firmou INTE­MAC v rámci pora­den­ského programu DIGI­MAT byla pro naši společ­nost první zkuše­nos­tí. Již při vstupní analýze jsme byli přesvědč­eni o správ­nosti tohoto kroku a efek­tiv­ním využití jejich služeb. Po vstupní analýze jsme si vybrali za experta pana Miros­lava Křeč­ka. V rámci pora­den­ského programu jsme si dali za cíl navrh­nout koncepci plánování a odvádění výro­by. DIGI­MAT společně s panem Křeč­kem naše před­s­tavy zcela splni­li. Nyní máme už jasnější před­s­tavu o této proble­ma­tice a hlavně víme, jak ji řešit. Doufáme v další spolu­práci s těmito společnostmi.

David Herman, Project Manager firmy IN-EKO TEAM s.r.o.

Jsem velmi rád, že jsem se díky programu DIGI­MAT mohl dostat do firmy IN-EKO TEAM. Potkal jsem zde skvělý tým lidí, kteří mají velký zájem firmu posu­nout blíže ke stan­dar­dům Průmyslu 4.0.  Mojí úlohou bylo zmapo­vat proces tech­no­lo­gické příp­ravy výro­by, kapa­cit­ního plánování a řízení výroby a navrh­nout koncepci budoucího rozvoje firmy ve výše popsaných oblas­tech. Spolu­práce při analýze a work­sho­pech byla fantas­tic­ká, udělali jsme velký kus práce za krát­kou dobu. Věřím, že to firmě pomohlo si uvědo­mit, jakým směrem chce jít. Defi­no­vali jsme si i úsilí a nákla­dy, které budou muset vyna­ložit, ale také efekt jejich veškerého budoucího snažení. Chtěl bych tímto poděko­vat i společ­nosti INTE­MAC, že mi umožnila se pora­den­ského programu účast­nit. Přeji IN-EKO TEAM vše nej na jejich cestě k Excelenci!

Miroslav Křeček, specialista programu DIGIMAT

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s.r.o.

Jsem velmi ráda, že jsem se rozhodla využít konzultace v poradenském programu DIGIMAT. Bez specialisty bychom se stále pohybovali na hranici nápadů a myšlenek, u kterých bychom si nebyli jisti, zda je můžeme zrealizovat. Kolegové potřebovali oporu v definici požadavků pro funkční digitalizaci firemních procesů zvýšení efektivity intralogistiky. Tuto oporu v konzultacích našli. Nyní máme skutečně informačně nabito a jsme si jistí tím, jaké máme požadavky. Věříme, že brzy najdeme implementátora, který bude schopný tyto požadavky naplnit.

Alena Lubasová, jednatelka firmy STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.

Již počínaje první schůzkou bylo zřejmé, že Strojírna Oslavany je procesně vyzrálá organizace, kde již byly nasazena softwarová řešení podporující základní podnikové procesy. Ukázalo se, že integrací stávajících ostrůvkových řešení a vhodným doplněním jejich funkcionalit bude možné poskytnout organizaci data podporující rozhodování na všech úrovních řízení takřka v reálném čase. Díky hladké komunikaci a spolupráci s kolegy ze Strojírny Oslavany se podařilo splnit ve stanovených termínech všechny úkoly, které jsme si předsevzali. Bez zaangažovanosti a zájmu kolegů z Oslavan o řešenou problematiku by se nám to nepovedlo. 

Erik Odvářka, specialista programu DIGIMAT

Karel Kaňák, s.r.o.

Konzultace v programu DIGIMAT pro nás představovaly velmi efektivně strávený čas, kdy jsme byli  obohaceni o nové informace. Ty se týkaly možností optimalizace externí logistiky, o kterých  jsme dříve neměli úplný přehled. Přístup specialisty programu byl velmi profesionální a inspirativní. Po skončení konzultací víme přesně, co je potřeba dělat dál a navržená řešení plánujeme velmi rychle realizovat. Jeho finanční návratnost odhadujeme v řádu měsíců.

Vladislav Polášek, prokurista firmy Karel Kaňák, s.r.o.

Spolupráce se společností Karel Kaňák s.r.o. byla velice příjemná a komunikace vždy profesionální a věcná. Navíc se projektovému teamu podařily všechny úkoly splnit včas a přesně dle akčního plánu. Je to dynamická firma, která se nebojí nových investic. Díky velmi otevřenému vedení vládne ve výrobě dobrá atmosféra a týmový duch. Na spolupráci v poradenském programu DIGIMAT je možné poukázat na zajímavý fakt, kdy zdánlivě předimenzovaný systém plánování rozvozových tras (T.M.S.), který je primárně určen pro velké dopravní společnosti, může výrazně ušetřit i středně velké výrobní firmě, která nemá vlastní flotilu vozidel a k dopravě používá jen smluvní přepravce a sběrné služby.

Roman Gerneš, specialista programu DIGIMAT

ZLOMEK, s.r.o.

Posunuli jsme se výrazně dopředu k bodu, kdy budeme mít plán výroby pevně v rukou a budeme díky němu výrobu řídit mnohem efektivněji. Očekáváme zvýšení průtoku zakázek až o jednu čtvrtinu současného stavu. Specialista poradenského programu DIGIMAT je člověk na svém místě. Přiblížil nám téma plánování a řízení výroby tak, že jsme byli schopni společně velmi přesně definovat vlastní požadavky a díky tomu zodpovědně provést podrobné výběrové řízení na dodavatele plánovacího systému. Neměli jsme o tématu plánování velký přehled, ale díky poradenskému programu DIGIMAT jsme ho získali a stojíme nyní před samotnou implementací s jasně definovanými cíli.

Martin Zlomek, ředitel firmy ZLOMEK, s.r.o.

Spolupráce s firmou Zlomek byla velmi věcná a konstruktivní. Zákazník měl jasně definovaný cíl, kterým byl výběr nového informačního systému. Tento nový systém měl rozšířit stávající ERP systém v oblasti plánování a řízení výroby. Cílem zde bylo zvýšení průtoku zakázek výrobou a eliminace dodávek po termínu. Samotná náplň projektu se tedy zaměřila na analýzu procesů, navazující vytvoření zadávací dokumentace a vyhodnocení nabídek až po podporu při uzavření smlouvy o dílo.

Leoš Hons, specialista programu DIGIMAT

LAC, S.R.O.

Díky vnějšímu pohledu experta programu DIGIMAT jsme oživili myšlenky, které jsme už dříve měli. Nyní se nám potvrdilo, že cesta lepšího plánování se zohledněním výrobních kapacit a směřování k bezpapírové výrobě je správná. Víme, jak na to a jaké technologie jsou k dispozici. Díky nim dokážeme v budoucnu velmi záhy odhalovat kořenové příčiny problémů a neshod.

Zdeněk Vysloužil, výkonný ředitel LAC, s.r.o.

Firma má krásný vlastní produkt, moderní nové prostory a je vybavena experty v daném oboru. Díky svému systému vizuálního managementu pro řízení výroby je také unikátní v porovnání s oborovým okolím. Je velmi daleko v přípravě na implementaci APS, protože si již z velké části uvědomuje, jaká data chce sbírat a vyhodnocovat. Implementace opatření z DIGIMAT koncepce posouvá firmu rychle dál na jejich cestě k digitální výrobě.

Miroslav Křeček, specialista programu DIGIMAT

LIFETECH s.r.o.

Spolupráci s nezávislými odborníky poradenského programu DIGIMAT považujeme za velký přínos. Protože momentálně vstupujeme do nového výrobního sektoru, tak pro nás byly odborné technologické konzultace přesně to, co jsme potřebovali. Bylo skvělé vyslechnout si pohled od lidí nezatížených každodenním provozem firmy. Společně jsme navrhli optimalizaci a digitalizaci procesu sériové výroby. Velmi spokojeni jsme byli i s rychlostí a odborností, díky níž jsme byli také schopni včas podat žádost do dotačního programu Inovace.

Jiří Dřímal, majitel LIFETECH s.r.o.

Za opravdu krátký čas jsme s firmou Lifetech zvládli velký kus práce. Především zde pro nás bylo zásadní rozšíření výroby a přestěhování se do nových prostor. Díky velmi intenzivní a plodné spolupráci se nám podařilo rychle navrhnout koncept výroby a layout nového pracoviště po výrobní technologické, ale i datově integrační stránce. Takže nyní už můžeme směle plánovat, od kdy spustíme novou výrobu a nemusíme se již zbytečně vázat na kapacitní omezení.

Jakub Myška, specialista programu DIGIMAT

NenoVision s.r.o.

Kdybychom se pustili do výběru podnikového informačního systému od začátku sami, pravděpodobně bychom šli slepou uličkou. Spolupráce s experty programu DIGIMAT nám ušetřila mnoho času a ve výsledku také hodně peněz. Díky mentorovaným schůzkám jsme si udělali čas i na interní schůzky. Pobavili jsme se tak o tom, jak fungujeme, a ujasnili si, co chceme měnit. Nyní máme provedený kvalitní výběr dodavatele informačního systému a také připravený plán jeho implementace.

David Novák, Operations Manager ve firmě NenoVision s.r.o.
Reference