Program DIGIMAT

DIGIMAT je poradenský program určený pro malé a střední výrobní firmy se sídlem nebo provozovnou na území České republiky.

Účastí v programu získáte nejnovější poznatky z oblasti výrobních a digitálních technologií. Zároveň načerpáte zkušenosti od expertů či firem, které jsou v zavádění digitalizace na vyšším stupni. Tento program probíhá pod záštitou Intemac Solutions, s.r.o.

Informací o digitalizaci a způsobech automatizace je tolik, že je často obtížné se v nich orientovat. Program DIGIMAT vás touto digitální džunglí provede a pomůže vám nastavit priority. Nezaujatá expertíza, zkušenosti a nový pohled našich expertů vám pomůže najít směr a dodá odvahu pro další rozvoj vaší firmy.

JAK PROGRAM DIGIMAT FUNGUJE?

Budeme s vámi pracovat vždy individuálně na vašem konkrétním projektu. Do programu DIGIMAT může vaše firma vstoupit opakovaně

Program DIGIMAT - úvodní analýza / benchmarking

PRVNÍM KROKEM JE ÚVODNÍ ANALÝZA FIRMY

Úvodní analýza odhalí příležitosti pro zlepšení vaší výroby a poskytne cenné informace o tom, jak si vaše firma vede v jednotlivých oblastech výroby z hlediska digitalizace v porovnání s dalšími srovnatelnými firmami (tzv. benchmarking). 

Ze zpětné vazby účastníků programu je patrné, že už tohle anonymní srovnání vnímají jako velmi cenné informace.

Úroveň připravenosti firmy pro prvky průmyslu 4.0 v daných oblastech v porovnání s oborovým okolím.
Program DIGIMAT - návrh řešení

DRUHÝM KROKEM JE NÁVRH ŘEŠENÍ

Následuje návrh řešení sestavený odborníky. Důraz je kladen především na pomoc v oblastech s největším potenciálním dopadem pro růst vaší firmy (pomoc s prioritizací). Součástí návrhu mohou být také případové studie, ze kterých lze čerpat cenné informace a zkušenosti firem, které prošly podobnými změnami.

Příklad mapy nového výrobního procesu analyzované firmy.
Program DIGIMAT - doporučení pro implementaci

TŘETÍM KROKEM JE DOPORUČENÍ POSTUPU IMPLEMENTACE

Po prezentaci a odsouhlasení návrhu řešení následuje doporučení postupu implementace. Jedná se o set konkrétních doporučení vedoucích k úspěšné realizaci navržených řešení, a to včetně doporučení prověřených dodavatelů z řad technologických partnerů programu DIGIMAT.

Návrh propojení navrženého řešení se stávající infrastrukturou firmy.
Program DIGIMAT - doporučení pro zdroje financování

POSLEDNÍM KROKEM JE DOPORUČENÍ MOŽNÝCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ

Možných zdrojů financování investičních projektů je k dispozici celá řada. Zorientovat se však v jejich nabídce a pravidlech může být obtížné. Naši experti vám poradí jaké jsou pro váš projekt vhodné aktuální výzvy v rámci České republiky. Nebo vám pomůžeme se zapojením do mezinárodních výzkumných a inovačních projektů, nejčastěji v rámci programů EUREKA a Horizon 2020.

Jihomoravské inovační centrum (JIC) disponuje týmem odborníků na tuzemské i evropské zdroje financování.

Pro dosažení maximální odbornosti v průběhu všech výše popsaných kroků projektu spolupracuje program DIGIMAT s experty a technologickými firmami v roli partnerů programu. Díky tomuto propojení získá vaše firma veškeré potřebné informace a kontakty. A prostřednictvím implementace doporučeného řešení dosáhnete na nové konkurenční výhody a zvýšíte efektivitu vaši výroby.

Ceník programu DIGIMAT

 

Program DIGIMAT je financován z prostředků JMK, účast v něm je tedy pro malé a střední výrobní firmy z Jihomoravského kraje finančně zvýhodněna. Firmy se sídlem v dalších krajích mohou samozřejmě do programu též vstoupit, ovšem tato finanční podpora se již na ně nevztahuje.

  Cena / hod. bez DPH Míra podpory Konečná cena / hod. bez DPH
Váš 1. projekt - až 40 hod. konzultací  1 500 Kč 80 % 300 Kč 
Váš 2. projekt - až 80 hod. konzultací 1 500 Kč 50 % 750 Kč
Váš 3. projekt a další - až 80 hod. konzultací 1 500 Kč 20 % 1 200 Kč

 

Případové studie programu DIGIMAT

Přečtěte si příběhy firem, kterým program DIGIMAT pomohl. Najdete je nově na stránkách centra INTEMAC.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Co je program Digimat?

DIGI­MAT je program určený pro malé a střední firmy se sídlem nebo provo­zov­nou na území České repub­li­ky. Pomocí konzul­tací s vybraným exper­tem na koncept Průmysl 4.0 získáte nový a nezávislý pohled na svoji výrobu a konkrétní dopo­ruč­ení vedoucí k její vyšší efektivitě.

Kdo se do programu DIGIMAT může přihlásit?

Jakákoli firma, obchodní společ­nost nebo druž­stvo (ne fyzická osoba) se sídlem nebo provo­zov­nou na území České repub­li­ky. Podle defi­nice Evrop­ské komise musí spadat mezi malé nebo střední podniky a hodno­tou účasti v programu (až 120 000 Kč) nesmí přesáh­nout výši podpo­ry, kterou je možné čerpat v režimu de mini­mis. Firma dále nesmí mít dluhy vůči státní správě, městu Brnu, Jiho­mo­rav­skému kraji, JICu, INTE­MACu a být v insolvenci.

Způso­bilým zájem­cem o vstup do programu DIGI­MAT může být pouze firma, která vytváří takový produkt nebo službu, který je v souladu s defi­no­vanými priorit­ními sektory RIS JMK (viz Regionální inovační stra­te­gie Jiho­mo­rav­ského kraje 2014-2020, s. 15-17; www.risj­m­k.cz/cz/ke-s­ta­ze­ni) nebo daný produk­t/s­lužba je souč­ástí hodno­tového řetězce firmy, která je v souladu s priorit­ním sekto­rem RIS JMK.

Priorit­ními sektory RIS JMK (viz odkaz výše) jsou:

  • Pok­roč­ilé strojíren­ské a výrobní technologie
  • Přesné přístroje
  • Vývoj softwaru a hardwaru
  • Léč­i­va, lékařská péče a diagnostika
  • Tech­no­lo­gie pro letecký průmysl
Co mi program DIGIMAT může přinést?

Infor­mací o digi­ta­li­zaci a prin­ci­pech konceptu Průmysl 4.0 je tolik, že je obtížné se v nich orien­to­vat. Maji­telé firem, výrobní ředi­telé a tech­no­lo­gové jsou zapla­vováni pozván­kami na nejrůz­nější méně či více rele­vantní a kvalitní konfe­rence a semináře.

Díky programu DIGI­MAT získáte nového „parťáka“ v osobě zkušeného odborníka. Dosta­nete tak nový a nezau­jatý pohled na svoji výrobu a její řízení. Exper­tízou a zkuše­nostmi nezávislých odborníků v oboru získáte směr a odvahu k rozvoji vaší firmy.

Jak program DIGIMAT funguje?

Firma nejprve absol­vuje úvodní sezna­mo­vací schůzku a analýzu příleži­tostí – zjis­tíme, ve kterých oblas­tech má rezervy a kam zaměřit pozornost.

Násle­duje samotná práce externího odborníka, při které komu­ni­kuje s vybraným zástup­cem firmy, detailně analy­zuje vybra­nou oblast výroby a zpra­covává návrh řešení pro její zlepšení. Výstu­pem pro firmu je návrh konkrét­ního řešení a dopo­ruč­ení na možné doda­va­tele imple­men­tace (for­mou kata­logu prověřených tech­no­lo­gic­kých firem). Souč­ástí návrhu může být i dopo­ruč­ení na vhodné gran­tové výzvy, které lze pro finan­cování řešení využít.

Jak časově náročná je účast v programu DIGIMAT?

Časová nároč­nost se odvíjí od možností a kapa­cit firmy. Odborníci INTE­MAC pro kvalitní analýzu situace ve firmě a násled­nou formu­laci rele­vant­ního dopo­ruč­ení potře­bují kontakt a souč­in­nost s vybraným zástup­cem firmy. Frekvenci a délku jednot­livých setkání si však firma určuje sama dle svých prefe­ren­cí. Schůzky navíc nejč­as­těji probíhají v prostorách firmy, nezt­rácíte tak čas cestováním apod.

Mohu se programu DIGIMAT účastnit opakovaně?

Ano, do programu může firma vstoupit libovolně opakovaně. 

Z čeho lze financovat implementaci získaných doporučení?

Souč­ástí programu DIGI­MAT je i dopo­ruč­ení na vhodné a aktuální gran­tové výzvy, které lze pro finan­cování řešení využít. Případně je možné využít kapa­cit odbor­níků na gran­tové finan­cování z řad specia­listů Jiho­mo­rav­ského inovač­ního cent­ra, jehož je INTE­MAC dceři­nou společností.

Budou doporučení řešení technologicky nezávislá?

Ano. Získaná dopo­ruč­ení budou mít formu kata­logu s kontakty na prověřené doda­va­tele jednot­livých tech­no­lo­gií. Bude tedy zcela na vašem rozhod­nutí, pro kterou tech­no­lo­gii a doda­va­tele se rozhodnete.

Program DIGIMAT

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů